Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W dniu 17 czerwca 2014 r. Wójt Gminy Mochowo podpisała umowę o dofinansowanie projektu p.n.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Cel główny projektu to przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców z terenu gminy Mochowo poprzez zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Projekt skierowany jest do grupy docelowej obejmującej: 240 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz 8 jednostek podległych gminie Mochowo, tj. 3 szkoły podstawowe, gimnazjum, bibliotekę publiczną i jej dwie filie oraz Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. Kwota przyznanej dotacji na realizację tego przedsięwzięcia to prawie 2 mln złotych.