Przedłużenie rekrutacji

Gmina Mochowo ogłasza rozpoczęcie naboru do projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”
Projekt jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

Celem szczegółowym projektu jest wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie wraz z dostępem do Internetu:
• 237 gospodarstw domowych z terenu gminy Mochowo, spełniające kryterium
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawiającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
• 3 osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoznacznym.

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:
A. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
B. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
C. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
D. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie do 16 grudnia 2014 roku, do godziny 15:00. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną 16.12.2014 r., po godzinie 15:00, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin można pobierać/składać w Biurze projektu (budynek Urzędu Gminy w Mochowie) Mochowo 20, 09-214 Mochowo; I piętro, p. Nr 9 i 10; czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 15:00.

Złożone Formularze zgłoszeniowe będą podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnej z ustaleniami Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej Formularzy zgłoszeniowych w sposób ciągły, w trakcie trwania rekrutacji oraz po jej zakończeniu, na posiedzeniach Komisji.

Beneficjenci Ostateczni, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu, zostaną o tym powiadomieni w formie pisemnej. Pozostałe osoby spełniające kryteria zostaną wpisane na listę rezerwową projektu.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY