Drugi nabór do udziału w projekcie

Urząd Gminy w Mochowie informuje mieszkańców Gminy Mochowo, iż w związku z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ogłasza się drugi nabór do udziału w przedmiotowym projekcie, poszerzony o nowe grupy uczestników tj.:
1. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1299,07zł.). –
(przy czym ustala się, że „bardzo dobre wyniki w nauce” to:
- w przypadku uczniów szkół podstawowych klas I-III, wymagana jest ocena opisowa wystawiona przez wychowawcę klasy;
- w przypadku uczniów szkół podstawowych klas 4-6, średnia arytmetyczna ocen nie mniejsza niż 4,75 ze wszystkich przedmiotów;
- w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych, średnia arytmetyczna ocen nie mniejsza niż 4,50 ze wszystkich przedmiotów;
- w przypadku uczniów szkół średnich i uczelni wyższych, średnia arytmetyczna ocen nie mniejsza niż 4,00 ze wszystkich przedmiotów).
2. Osoby samotnie wychowujące dzieci - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
3. Osoby z grupy 50+ których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2013r., poz. 1456 ze zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS, (obecnie jest to kwota 844,45 zł).

W związku z powyższym, osoby które nie maja komputera oraz dostępu do Internetu, a są mieszkańcami naszej gminy – mogą składać dokumenty rekrutacyjne tj. Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze projektu (budynek Urzędu Gminy w Mochowie) Mochowo 20; I piętro, p. Nr 9 i 10; czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 15:00; w terminie od 19 stycznia do 30 stycznia 2015r.