Rekrutacja

2014.11.06
Z dniem 6 listopada 2014 roku rozpoczęła się rekrutacja dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo". Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w celu uzyskania szczegółowych informacji i pobrania Formularzy Zgłoszeniowych, mogą się zgłaszać do Biura Projektu, które mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Mochowo, Mochowo 20 (I piętro pok. Nr 9 i 10). Dokumenty należy składać do 16 listopada 2014r. do godziny 15.00. osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu).
Kto może wziąć udział w projekcie ?
Uprawnieni do ubiegania się o udział w projekcie są:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
Warunkiem obowiązkowym dla wszystkich grup jest stały lub czasowy meldunek na terenie Gminy Mochowo oraz nieposiadanie komputera i dostępu Internetu w gospodarstwie domowym.
Gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Gospodarstwa domowe wyodrębnia się spośród ludności zamieszkałej w mieszkaniach – bez obiektów zbiorowego zakwaterowania. Gospodarstwa domowe dzielimy na jednoosobowe i wieloosobowe (2- i więcej osobowe), a także rodzinne i nierodzinne (rodziny zastępcze).
Wraz z kompletnie wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć:
1. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
2. decyzja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie o przyznaniu świadczeń. (oryginał decyzji do wglądu) - jeżeli dotyczy.
3. decyzja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie o przyznaniu stypendium szkolnego (oryginał decyzji do wglądu) - jeżeli dotyczy.
4. decyzja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie o przyznaniu zasiłku rodzinnego. (oryginał decyzji do wglądu) - jeżeli dotyczy.
5. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne (oryginał decyzji do wglądu) – jeżeli dotyczy.
6. zgoda właściciela lokalu na realizację działań Projektu (w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu).
W przypadku nie korzystania z pomocy materialnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:
1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny z ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli zatrudnienie podjęto dopiero w miesiącu złożenia formularza - zaświadczenie z bieżącego miesiąca.
2. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie formularza uczestnictwa w projekcie.
3. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.).
Komisja Rekrutacyjna przedstawi wyniki wyborów odbiorców ostatecznych projektu w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji tj. do 05 grudnia 2014r.

***

2014.11.28
ZMIANA TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW
Zarządzeniem Nr 77/2014 Wójta Gminy Mochowo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Mochowo z dnia 06 października 2014r. wprowadzającego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach ww. projektu.
Komisja Rekrutacyjna przedstawi wyniki wyborów odbiorców ostatecznych projektu do 31 grudnia 2014 r.

***

2014.12.30
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” w wyniku przeprowadzonej rekrutacji w dniach od 21.11.2014 r. do 16.12.2014 r. LISTA

***

2015.04.03
W dniu 3 kwietnia 2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu przedstawienia wyników rekrutacji uczestników projektu z przeprowadzonych dwóch naborów: w dniach 06.11.2014r. - 16.12.2014r. i 19.01.2015r. – 30.01.2015r. Sporządzono jedną Listę uczestników projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”.
W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w pierwszym naborze w dniach 06.11.2014r. - 16.12.2014r. do udziału w projekcie w ramach grup:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych kwalifikuje się do udziału w projekcie,
zakwalifikowały się 164 osoby oraz
- 3 osoby w ramach grupy: osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w drugim naborze w dniach 19.01.2015r. - 30.01.2015r. do udziału w projekcie w ramach grup:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych kwalifikuje się do udziału w projekcie,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
- dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1299,07 zł);
- osoby samotnie wychowujące dzieci,
- osoby z grupy 50+
zakwalifikowały się łącznie 62 osoby.
W związku z uzyskaniem od Instytucji Wdrażającej akceptacji zmian wniesionych do realizowanego projektu, polegających na możliwości zwiększeniu liczby (z trzech) beneficjentów aplikujących do udziału w projekcie w ramach grupy: osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym – 15 osób z w/w grupy, które w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w pierwszym naborze zostały umieszczone na Liście rezerwowej osób aplikujących do udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mochowo” zostaje zakwalifikowanych do udziału w projekcie
W miesiącu styczniu br. do Biura Projektu wpłynęły 4 rezygnacje złożone przez osoby, które zostały już zakwalifikowane do udziału w projekcie w pierwszym naborze. Komisja Rekrutacyjna dokonała skreślenia w/w z Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Na Liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z pierwszego naboru pozostało 160 osób.
Łącznie do udziału w realizowanym projekcie w ramach wszystkich grup zakwalifikowały się 240 osób.
W załączeniu Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”.
LISTA OSTATECZNA