Adresaci projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”
w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 240 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Mochowo zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
240 gospodarstw domowych objętych projektem zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu.

Wsparcie udzielone będzie w czasie realizacji projektu tj. przez okres trzech lat, oraz pięć lat po zakończeniu realizacji projektu.

Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane również modułowe szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz z zakresu skutecznej edukacji przez Internet oraz świadczenia pracy na odległość.

Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania różnic w dostępie do Internetu. Zapewni dostęp do zasobów edukacyjnych, usług i aplikacji internetowych osobom mniej zamożnym i niepełnosprawnym.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
DOFINANSOWANIE: 100%
REALIZACJA: 2014-2015